#aws-cloud-practitioner

1 bài viết được gắn tag này.
  1. AWS Certified Cloud Practitioner - IAM, database và một số dịch vụ tính toán phổ biến của AWS
    AWS Certified Cloud Practitioner - IAM, database và một số dịch vụ tính toán phổ biến của AWS