#cloud-practitioner

1 bài viết được gắn tag này.
  1. AWS Certified Cloud Practitioner - Giới thiệu về S3, EC2, ELB và ASG
    AWS Certified Cloud Practitioner - Giới thiệu về S3, EC2, ELB và ASG