#manual-testing

2 bài viết được gắn tag này.
  1. Manual testing tại Cybozu Việt Nam
    Manual testing tại Cybozu Việt Nam

    Như đã giới thiệu trong bài “Automation testing và manual testing: Điểm mạnh và điểm yếu từng loại“, hiện tại ở Cybozu Việt Nam, chúng tôi…

    Read more
  2. Automation testing và manual testing: Điểm mạnh và điểm yếu từng loại
    Automation testing và manual testing: Điểm mạnh và điểm yếu từng loại